Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

OZNAM

Oznamujeme všetkým vlastníkm Urbarskych lesov, že podiely z lesa za rok 2014 sa budú vyplácať 26. - 27. marca 2015 v čase od 7,00 do 14,45 hod. Poprosíme o dodržanie termínu.

 OZNAM

Oznamujeme všetkým vlastníkom Urbarskych lesov a Súkromných lesov, že dňa 17. mája 2015 o 13,00 hod. sa bude konať Valná hromada v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov. Každý zúčastnený vlastník obdrží 5.- €.

 OZNAM rok 2016

Oznamujeme všetkým vlastníkom Urbarskych lesov a Súkromných lesov, že dňa 20. marca 2016 o 13,00 hod. sa bude konať Valná hromada v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov. 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme všetkým vlastníkm Urbarskych lesov, že podiely z lesa za rok 2015 sa budú vyplácať 29. -30. marca 2016 v čase od 7,00 do 14,45 hod. Poprosíme o dodržanie termínu.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNAM rok 2017

Urbár Olesná, pozemkové spoločenstvo a Lesy Olešná, pozemkové spoločenstvo (Olešná, Podvysoká, Klokočov - časť u Zajacov)    oznamuje    všetkým vlastníkom lesov, že Valná hromada sa uskutoční

dňa 26. marca 2017 t. j.  nedeľa o 13,00 hod. v kultúrnom dome Olešná.

 

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Voľba mandátovej komisie

4. Kontrola uznesenia VČS v roku 2016

5. Správa kontrolnej a revíznej komisie

6. Rozdelenie zisku za rok 2016

7. Voľba orgánov spoločenstva 

8. Správa OLH za rok 2016

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

 12. Záver

 

 

OZNAM      2017

Oznamujeme všetkým vlastníkm Urbarskych lesov, že podiely z Urbaru za rok 2016  sa budú vyplácať    

  06. -07. apríla 2017 v čase od 7,30 do 14,30 hod.

Poprosíme o dodržanie termínu!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM rok 2017

 

Pozvánka

 

Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Lesy Olešná, pozemkové spoločenstvo,  Vás pozýva na

 

 Valnú hromadu

 

 Urbaru Olešná a Lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

 

    ktorá sa bude konať    25. marca 2018 o 13,00 hod.

 

v kultúrnom dome u Rovňanov.

 

 Program:

 

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Schválenie zapisovateľky (Kozubová)
 5. Kontrola uznesenia VČS v roku 2017 a stanovisko zo zasadnutia komisie pre úpravu stanov (RSDr.Kubiš Anton)
 6. Správa revíznej komisie za rok 2017 (Ing. Bazger Milan)
 7. Schválenie účtovnéj uzávierky za rok 2017 a rozdelenie zisku za rok 2017 (Ing. Bazger Milan)
 8. Správa OLH za rok 2017 (Ing. Jozef Vrábel)
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia z dnešnej VČS
 11. Záver

 

 

OZNAM      2018

Oznamujeme všetkým vlastníkom Urbarskych lesov, že podiely z Urbaru za rok 2017  sa budú vyplácať    

  04. -05. apríla 2018 v čase od 7,30 do 14,30 hod.

Poprosíme o dodržanie termínu!

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka rok 2019

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Obhospodarovateľ lesa František Jaroš, Olešná 640,

 OU-CA-PLO-2018/013962-002

  Združenie vlastníkov lesa Olešná  Vás pozýva na

 riadne Zhromaždenie

 (Valnú hromadu)

  Urbaru Olešná a vlastníkov lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

     ktorá sa bude konať     17. marca 2019 o 1300 hod.

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

  Program: 

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Schválenie zapisovateľky (Kozubová Jozefa)
 6. Kontrola uznesenia VČS v roku 2018
 7. Správa revíznej komisie za rok 2018 (Ing. Bazger)
 8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018 a rozdelenie zisku za rok 2018 (Ing. Bazger Milan)
 9. Schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a schválenie náhradníkov (člen výboru, člen dozornej rady) Urbar Olešná
 10. Schválenie zmluvy o združení súkromných vlastnikov lesov
 11. Správa OLH za rok 2018 (Ing. Jozef Vrábel)
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia z dnešnej VČS
 14. Záver

 

 

OZNAM      2019

Oznamujeme všetkým vlastníkom Urbarskych lesov, že podiely z Urbaru za rok 2018  sa budú vyplácať    

  10. -11. apríla 2019 v čase od 7,30 do 14,30 hod.

Poprosíme o dodržanie termínu!

 

 

POZVÁNKA ROK 2020

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Obhospodarovateľ lesa František Jaroš, Olešná 640,

 OU-CA-PLO-2018/013962-002

   Vás pozýva na

 riadne Zhromaždenie

 (Valnú hromadu)

  Urbaru Olešná a vlastníkov lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

     ktorá sa bude konať     15. marca 2020 o 1300 hod.

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

  Program: 

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Schválenie zapisovateľky (Kozubová Jozefa)
 6. Kontrola uznesenia z riadneho Zhromaždenia v roku 2019
 7. Správa revíznej komisie za rok 2019 (Ing. Bazger)
 8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2019 a rozdelenie zisku za rok 2019 (Ing. Bazger Milan)
 9. Správa OLH za rok 2019 (Ing. Jozef Vrábel)
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia z dnešného riadneho Zhromaždenia
 12. Záver

 

OZNAM      2020

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo a Obhospodarovateľ lesa František Jaroš, Olešná 640,

  OU-CA-PLO-2018/013962-002

  ODVOLÁVA

riadne Zhromaždenie

  (Valnú hromadu)

   Urbaru Olešná a vlastníkov lesov Olešná, Podvysoká, Klokočov-časť u Zajacov

na základe vyhlásenia zákazu organizovania akýchkoľvek kultúrnych, športových a spoločensko verejných akcií v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom do odvolania.

Riadne Zhromaždenie (Valná hromada) sa uskutoční v náhradnom termíne o ktorom budete včas informovaní. 

 

 OZNAM      2020

V súvislosti s predchádzajúcim oznámením o odklade konania riadneho Zhromaždenia ( Valenej hromady) sa odkladá aj vyplácanie Urbarskych podielov z roku 2019 na rok 2020.

Riadne Zhromaždenie (Valná hromada) sa uskutoční po skončení pandémie covid - 19 a po ukončení prác na rekonštrukcii  kultúrneho domu Olešná. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

OZNAM      2021 - Urbár Olešná, pozemkové spoločenstvo

Výbor spoločenstva oznamuje svojím členom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu a doterajšie rozhodnutia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR i rozsiahlu rekonštrukciu Kultúrneho domu obce Olešná, nebolo možné v minulom roku a doposiaľ i v aktuálnom roku zabezpečiť zvolanie zasadnutia Zhromaždenia spoločenstva.

Nakoľko v zmysle § 21, zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách schvaľuje rozdelenie zisku len Zhromaždenie spoločenstva, neboli z vyššie uvedených dôvodov schválené a vyplatené dividendy na príslušné podiely vlastníkov za roky 2019 a 2020.

Konanie Zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva i vyplácanie divident sa uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budú členovia informovaní obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

POZVÁNKA ROK 2022

 

 Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo, predseda František Jaroš 

 

    Vás pozýva na

 

 riadne Zhromaždenie

 

 (Valnú hromadu)

 

  Urbaru Olešná 

 

     ktorá sa bude konať     11. decembra 2022 o 1300 hod.

 

 v kultúrnom dome Olešná u Rovňanov.

 

   Prezentácia začína o 12,00 hod.

 

  Program: 

 

 1. Informácia o uskutočnených výsledkov volieb hlasovania korešpondenčnou formou a plnenie prijatých uznesení
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Schválenie zapisovateľa (Kubiš Anton)
 5. Správa Dozornej rady za rok 2021 (Ing. Bazger)
 6. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2021 a rozdelenie zisku za rok 2021 (Ing. Bazger Milan)
 7. Správa OLH za rok 2021 (Mgr. Kulas Vladimír)
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesenia z dnešného riadneho Zhromaždenia
 10. Záver

 

 

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia