Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

Registrácia Urbaru Olešná 2013

 

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti (spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti)

v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

 

Názov pozemkového spoločenstva : Urbár Olešná, pozemkové spoločenstvo

 

Sídlo pozemkového spoločenstva   : Olešná  č. 742, 023 52 Olešná

/ ďalej len „spoločenstvo“

 

Preambula

 

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva :

 

        Číslo                   Číslo parcely               Výmera v ha                     Druh pozemku   

 listu vlastníctva

1458                           8622/3                        0,0072                        les

2048                           8615                           0,0925                        ostatná plocha

2048                           8622/2                        0,6406                        ostatná plocha

2049                           8622/1                        37,6223                      les

1545                           8613                           0,1755                        vodná plocha

1545                           8614                           0,0759                        les

1545                           8616/1                        11,3065                      les

1545                           8616/2                        83,0342                      les

1545                           8616/3                        0,2453                        ostatná plocha

1545                           8616/4                        0,0032                        les

1545                           8616/5                        0,0075                        les

1545                           8617                           0,4622                        TTP

1545                           8618                           0,0085                        ostatná plocha

1545                           8619                           0,0005                        les

1545                           8620                           0,6616                        les

1545                           8621                           0,2026                        ostatná plocha

1545                           8622/4                        0,0038                        les

1545                           8623                           0,2045                        vodná plocha

 

2370                           270/14                        0,0177                        zastavaná plocha a nádvorie

2370                           270/16                        0,0147                        zastavaná plocha a nádvorie

2462                                                                                                  admin. budova č. 742

 

 

 

                                       spolu lesné pozemky : 133,9122 ha                                            

                                         trvalý trávny porast  :     0,4622 ha                        

                                               vodná plocha :     0,3800 ha

                               zastavaná plocha a nádvorie : 0,0324 ha

  celková výmera pozemkového spoločenstva :  134,7868 ha   

 

vedené pre katastrálne územie  obce  Olešná, Olešná - Burkov Vrch     na Katastrálnom úrade v Čadci Správe katastra  Čadca ,uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona       č. 97/2013 Z. z.

 

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                               146 550

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 1 a 2    18 050   Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6  0           Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                                        164 600

 

Čl. I

Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou podielov . O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov sa vyhotoví  notárska zápisnica.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Čadci

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

                                                                              Čl. II

 

Hospodárenie  spoločenstva

 

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti hospodári v lesoch a na vodných plochách.

Spoločenstvo vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 ods. 2 zákona

Spoločenstvo  bude, vykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov 

 • 19 ods. 3 zákona.

 

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

 

1/Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

 

2/Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:

 • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
 • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
 • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • rozhoduje o zrušení spoločenstva,

 

3/Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia

b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

 

4/ Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy

 

5/Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

 

 6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený výškou podielu v spoločne obhospodarovanej   nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva .

 

7/Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

 

8/ Spoločenstvo je povinné   do 31.marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  k 31.decembru predchádzajúceho roka.

 

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,  zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

 

1/ Orgánmi spoločenstva sú :

 

a/ zhromaždenie,

b/ výbor,

c/ dozorná rada

 

 

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.

 

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie  4-roch  rokov.

 

4/ Členovia výboru a dozornej rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona dokončia svoj mandát do skončenia volebného obdobia t. j. do konania Valného zhromaždenia v roku  2014.

 

 

                                                                              Čl. V

                                                                         Zhromaždenie

 • Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, alebo schválený zbor delegátov, ktorí budú oprávnení rozhodovať za ostatných členov spoločnej nehnuteľnosti a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Počet zvolených delegátov je 110. Každý delegát rozhoduje do výšky vlastných podielov a pripočítaných podielov ostatných členov spoločenstva, vypočítaných pomerným spôsobom v rovnakej výške každému delegátovi po odpočítaní podielov, ktorých zastupuje SPF. Tým sa však nevylučuje hlasovanie účasťou členmi na schôdzi, ak ich prítomnosť bude vyššia ako 50 % zo všetkých prítomných členov nášho spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým sú verejné tabule obce Olešná . V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.  Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 1. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v prípade schváleného zboru delegátov, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasu členov spoločenstva v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva, resp. delegáti. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, alebo zvolenými delegátmi,  ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva resp. delegátov obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1
 2. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
 3. Každý neprítomný delegát sa môže nechať zastupovať len jeho rodinným príslušníkom (manželom, manželkou a ich deťmi), kde stačí aby bolo vlastníkom nehnuteľností podpísané splnomocnenie. Ak sa nechá zastupovať susedom, prípadne podielnikom, musí byť podpis overený na matrike.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a)      schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)      voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,

d)     rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

e)      rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom[1]) spoločenstva,

f)       schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

g)      rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

h)      rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

i)        rozhodovať o zrušení spoločenstva,

j)        rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

 

 • Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
 • Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 • Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje 1 tohto článku.
 • Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, resp. delegáti, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva resp. delegátov. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)
 • Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania

 

 Čl. VI.

Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.

2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti , alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3. Výbor má 7 členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov.

4 .Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

 • Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 • Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie resp. delegáti. Mimoriadne odmeny členom – jednorázovo schvaľuje výbor.
 • Výbor rozhoduje o mimoriadnych sociálnych výpomociach členom spoločenstva, napr. pri živených pohromách, mimoriadnych udalostiach a pri sociálnej odkázanosti, nielen finančne ale i materiálne.
 • V právomoci výboru spoločenstva je aj sponzorská výpomoc.
 • Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh     spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

 

 

 

Čl. VII.

Dozorná rada

(1 Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

 • Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. 1. tejto zmluvy
 • Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
 • Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2
 • Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 • Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
 • Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.[2]
 • Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ [3]) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
 • Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 • Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z v znení neskorších predpisov /
 • Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.[4]) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 • Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.
 • Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Čl. VIII.

                        Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

/14. Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

 

Čl. IX.

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu,
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri           

     nehnuteľností

b./ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

    -  Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.

    - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

-   Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje

1/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti  jedným vlastníkom,

2/  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto   

      rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že   

     majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej    

     podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

     konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre

     nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením

     konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,

4/  rozhodnutím zhromaždenia.

     Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii  

     spoločnosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka

     Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

Čl. XI.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

/ Podľa vlastných podmienok /

 

1/ Funkcia predsedu môže byť kumulovaná s funkciou lesníka.

2/ K celkovému chodu spoločenstva prispieva materialno – technické vybavenie (služobné motor. vozidlo,  výpočtová technika a ďalšie......).

 

Čl. XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva .

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva  s názvom Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo  pomerom hlasov 99 490      dňa 22. 9. 2013    t.j. 97,71 % všetkých hlasov .

 

Táto zmluva má   strán.

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:

 • zoznam členov spoločenstva
 • prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

 

 

V Olešnej    dňa   22. 9. 2013

 

 

Za výbor spoločenstva:

 

Predseda spoločentva : František Jaroš                                              ______________________________

           

Jeden člen výboru       : Ing. Jozef Vrábel                             ______________________________                                                                                                      

           

 

Za dozornú radu spoločenstva:

 

Predseda dozornej rady spoločenstva: Ing. Milan Bazger      ______________________________

 

 

[2]) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

[3]) § 140 Občianskeho zákonníka.

[4]) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÁ ZMLUVA SCHVÁLENÁ RIADNYM ZASADNUTÍM 17.3.2019

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti (spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti)

v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a novelizácie zákona 110/2018 Z. z.

 

Názov pozemkového spoločenstva : Urbár Olešná, pozemkové spoločenstvo

 

Sídlo pozemkového spoločenstva   : Olešná  č. 742, 023 52 Olešná

/ ďalej len „spoločenstvo“

 

Preambula

 

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva :

 

        Číslo                   Číslo parcely               Výmera v ha                     Druh pozemku   

 listu vlastníctva

1458                           8622/3                        0,0072                        les

2048                           8615                           0,0925                        ostatná plocha

2048                           8622/2                        0,6406                        ostatná plocha

2049                           8622/1                        37,6223                      les

2102                           8617                           0,4622                        TTP

2103                           8613                           0,1755                        vodná plocha

2103                           8616/3                        0,2453                        ostatná plocha

2103                           8618                           0,0085                        ostatná plocha

2103                           8621                           0,2026                        ostatná plocha

2103                           8623                           0,2045                        vodná plocha

1545                           8614                           0,0759                        les

1545                           8616/1                        11,3065                      les

1545                           8616/2                        83,0342                      les

1545                           8616/4                        0,0032                        les

1545                           8616/5                        0,0075                        les

1545                           8619                           0,0005                        les

1545                           8620                           0,6616                        les

1545                           8622/4                        0,0038                        les

 

2370                           270/14                        0,0177                        zastavaná plocha a nádvorie

2370                           270/16                        0,0147                        zastavaná plocha a nádvorie

2462                                                                                                  admin. budova č. 742

 

 

 

                                       spolu lesné pozemky : 133,9122 ha                                            

                                         trvalý trávny porast  :     0,4622 ha                        

                                               vodná plocha :     0,3800 ha

                               zastavaná plocha a nádvorie : 0,0324 ha

  celková výmera pozemkového spoločenstva :  134,7868 ha   

 

vedené pre katastrálne územie  obce  Olešná, Olešná - Burkov Vrch     na Katastrálnom úrade v Čadci Správe katastra  Čadca ,uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona       č. 97/2013 Z. z.

 

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                    14 723,5

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 1 a 2    1 736,5   Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6  0           Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                                   16 460

 

Čl. I

 Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva

 Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou podielov . O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov sa vyhotoví  notárska zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina vlastníkov nehnuteľností alebo ich zástupcov prítomných na hlasovaní.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom  úrade v Čadci

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

                                                                              Čl. II

 

Hospodárenie  spoločenstva

 Spoločenstvo na účely podnikania na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti hospodári v lesoch a na vodných plochách.

Spoločenstvo vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 ods. 2 zákona

Spoločenstvo  bude, vykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov 

 • 19 ods. 3 zákona.

 

Čl. III

 Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

 1/Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu dňom vstupu  do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

 

2/Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:

 • schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
 • schvaľuje stanovy a ich zmeny,
 • rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
 • rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 • rozhoduje o zrušení spoločenstva,
 • rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,

 

3/Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia

b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

 4/ Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy

 5/Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

  6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený výškou podielu v spoločne obhospodarovanej   nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva .

 7/Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

 8/ Spoločenstvo je povinné   do 31.marca  zaslať okresnému  úradu zoznam aktualizovaný  k 31.decembru predchádzajúceho roka.

 Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,  zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

 Čl. IV

 Orgány spoločenstva

 1/ Orgánmi spoločenstva sú :

 a/ zhromaždenie,

b/ výbor,

c/ dozorná rada

  2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.

 3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie  4-roch  rokov.

 

                                                                               Čl. V

                                                                         Zhromaždenie

 • Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, alebo schválený zbor delegátov, ktorí budú oprávnení rozhodovať za ostatných členov spoločnej nehnuteľnosti a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Počet zvolených delegátov je 110. Každý delegát rozhoduje do výšky vlastných podielov a pripočítaných podielov ostatných členov spoločenstva, vypočítaných pomerným spôsobom v rovnakej výške každému delegátovi po odpočítaní podielov, ktorých zastupuje SPF. Tým sa však nevylučuje hlasovanie účasťou členmi na schôdzi, ak ich prítomnosť bude vyššia ako 50 % zo všetkých prítomných členov nášho spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým sú verejné tabule obce Olešná . V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.  Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 1. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v prípade schváleného zboru delegátov, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasu členov spoločenstva v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva, resp. delegáti. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, alebo zvolenými delegátmi,  ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva resp. delegátov obvodný lesný úrad : okresný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1
 2. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného okresného úradu , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
 3. Každý neprítomný delegát sa môže nechať zastupovať len jeho rodinným príslušníkom, kde stačí aby bolo vlastníkom nehnuteľností podpísané splnomocnenie. Ak sa nechá zastupovať inou osobou, prípadne podielnikom, musí byť podpis overený na matrike.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

a)      schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)      voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva,

d)     rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

e)      rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods.10,

f)       schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

g)      rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

h)      rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

i)        rozhodovať o zrušení spoločenstva,

j)        rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

 

 • Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
 • Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 • Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje 1 tohto článku.
 • Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, resp. delegáti, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva resp. delegátov. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)
 • Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania

  Čl. VI.

Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.

2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti , alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3. Výbor má 9 členov a 1 náhradníka. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov.

4 .Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

 • Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 • Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie resp. delegáti. Mimoriadne odmeny členom – jednorázovo schvaľuje výbor.
 • Výbor rozhoduje o mimoriadnych sociálnych výpomociach členom spoločenstva, napr. pri živených pohromách, mimoriadnych udalostiach a pri sociálnej odkázanosti, nielen finančne ale i materiálne.
 • V právomoci výboru spoločenstva je aj sponzorská výpomoc.
 • Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh     spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

  

Čl. VII.

Dozorná rada

(1 Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

 • Dozorná rada má 3 členov a 1 náhradníka. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. 1. tejto zmluvy
 • Čl. VII.

  Dozorná rada

 • Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
 • Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2
 • Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
 • Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
 • Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.[1]
 • Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve.   Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho previesť tretej osobe.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 • Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.
 • Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.[2]) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 • Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.
 • Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
 • Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

 

Čl. IX.

Fond

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu,
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri            

     nehnuteľností

____________________

[1]) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

[1]) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

__________________________ 

b./ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

    -  Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.

    - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .

-   Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje

1/ znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,

2/  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto   

      rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že   

     majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej    

     podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

     konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre

     nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením

     konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,

4/  rozhodnutím zhromaždenia.

     Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii  

     spoločnosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka

     Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 Čl. XI.

 Prevádzkové a organizačné opatrenia

/ Podľa vlastných podmienok /

 1/ Funkcia predsedu môže byť kumulovaná s funkciou lesníka.

2/ K celkovému chodu spoločenstva prispieva materialno – technické vybavenie (služobné motor. vozidlo,  výpočtová technika a ďalšie......).

 

Čl. XII.

 Spoločné a záverečné ustanovenia

 1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva .

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva  s názvom Urbar Olešná, pozemkové spoločenstvo  pomerom hlasov 8 801,5 / 9 618,5      dňa 17.03.2019    t.j. 91,50%  hlasov .

 

Táto zmluva má   strán.

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:

 • zoznam členov spoločenstva
 • prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia

  

V Olešnej    dňa   17.03.2019

  

Za výbor spoločenstva:

 Predseda spoločentva : František Jaroš

Jeden člen výboru       : Ing. Jozef Vrábel                                                                                                   

Za dozornú radu spoločenstva:   

Predseda dozornej rady spoločenstva: Ing. Milan Bazger

 

ZOZNAM ČLENOV VÝBORU 

František Jároš - predseda

Ing. Jozef Vrábel  OLH - člen

Vladislav Jaroš - člen

Pavol Nekoranec - člen

Jozefa Kozubová - člen

Pavel Kudláč - člen

RSDr. Anton Kubiš - člen

František Krištiak - člen

Pavol Cvinček - člen

ZOZNAM DOZORNEJ RADY 

Ing. Milan Bazger - predseda

Mária Vrbinárová - člen

Anna Gulčíková - člen

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia