Urbár Olešná,
    pozemkové spoločenstvo

        www.UrbarOlesna.sk

 

Zmluva o združení súkromných vlastníkov lesov uzatvorená podľa §§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

 

___________________________________________________________________________

 

 

Čl. I.

Účastníci zmluvy

 

            Účastníci zmluvy sú osoby, ktoré sú vlastníkmi lesných pozemkov v katastrálnom území obce, určené menom, priezviskom, titulom, dátumom narodenia, trvalým bydliskom, ktoré podpísali túto zmluvu o združení (v prílohe č. 1 – prezenčná listina z valnej hrumady).

 

Čl. II.

Názov a sídlo združenia

 

Názov:  Lesy Olešná, pozemkové spoločenstvo

 

Sídlo: Olešná č. 742, Olešná u Rovňanov, 023 52

 

Čl. III.

Forma združenia

 

 

            Toto združenie upravuje svoje právne pomery podľa §§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, nemá právnu subjektivitu a nie je potrebné jeho zapísanie do žiadneho registra.

 

Čl. IV.

Účel združenia

 

            Účastníci zmluvy podľa čl. I. sa združili s cieľom  zabezpečiť riadne hospodárenie v lese podľa zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

 

 

Čl. V.

Majetkové hodnoty ( výmera)

 

            Účastníci zmluvy bezodkladne poskytujú pre účely zmluvy majetkové hodnoty. Pod majetkovou hodnotou sa pre tento účel rozumie pozemok určený katastrálnym územím, LV, príp. PKV, parcelným číslom a výmerou podľa prílohy č. 2, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Uvedené majetkové hodnoty neprechádzajú do vlastníctva združenia.

            Účastníci, ktorí poskytli majetkové hodnoty, aj naďalej zásadne nakladajú s týmito majetkovými hodnotami v záujme dosiahnutia účelu zmluvy.

 

 

 

 

 

 

Poskytnuté majetkové hodnoty účastníkov zmluvy na účely združenia sú oddelené od ostatného majetku účastníkov.

Touto zmluvou nie sú dotknuté vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ani práva spoluvlastníkov na užívanie nehnuteľností v miere zodpovedajúcej ich spoluvlastníckym podielom.

 

 

Čl. VI.

Orgány združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

    a)    valné zhromaždenie

    b)    výbor združenia ( 8 – členný)

    c )   predseda združenia

    d)    hospodár združenia

    e)    revízna komisia (dozorná rada) ( 3-ja členovia )

 

 

2. Každý účastník združenia, ktorý je starší ako 18 rokov, má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

3. Valné zhromaždenie, výbor združenia a revízna komisia sú uznášania schopné, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov počítanou podľa veľkosti majetkového podielu, ak sa nedohodnú inak (t. j. v prípade zvolenia delegátov nadpolovičnou väčšinou veľkosti majetkového podielu, ktoré zastupujú delegáti).

 

4. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú účastníci zmluvy väčšinou počítanou podľa veľkosti majetkového podielu.

 

5. Orgány združenia sa volia a odvolávajú valným zhromaždením združenia, pričom na zvolenie členov orgánov združenia je potrebná nadpolovičná väčšina podielov všetkých členov, resp. delegátov.   Orgány združenia sa volia na 4 roky.

 

6. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré rozhoduje o zásadných  otázkach činnosti združenia a schvaľuje všetky dokumenty združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia najmenej jedenkrát ročne. Predseda združenia je povinný zvolať valné zhromaždenie aj na podnet minimálne 20% (1/3 – na) vlastníkov počítanou podľa veľkosti majetkového podielu.

 

7. Výbor združenia, riadi činnosť združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Vykonáva správu majetku zduženia. Výbor zduženia zvoláva predseda podľa potreby.

 

8. Ekonóm združenia vedie účtovnú a majetkovú evidenciu združenia.

 

9. Revízna komisia (dozorná rada) má povinnosť kontrolovať všetky činnosti orgánov zduženia, prešetrovať sťažnosti všetkých účastníkov združenia.

 

10. Konkretizácia činnosti, právomoci a zodpovednosti jednotlivých orgánov môže byť špecifikovaná v štatúte združenia alebo inom dokumente (napr. stanovy), ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

 

Čl. VII.

Splnomocnenie

 

            Predseda združenia, ktorý je zároveň aj predsedom výboru združenia sa spoločne s hospodárom združenia (OLH) splnomocňujú na:

 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv o spoločnom obhospodarovaní lesného pôdneho fondu
 • uzatvorenie a podpísanie dohody o vydaní majetku
 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv o nájme a prenájme majetku štátu
 • podpisovanie zmlúv s tretími osobami (SPF, Lesy SR, š. p. .....)
 • zastupovať vlastníkov pozemkov pred správnymi orgánmi
 • zastupovať vlastníkov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
 • preverovať písomnosti v mene vlastníkov súvisiacimi s činnosťou združenia
 • na založenie a disponovanie s finančnými účtami v peňažných ústavoch
 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv v súvislosti s vyhotovením PSoL ( LHP)
 • na  zastupovanie pri zvolávaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí ich zastupujú vo veci užívania poľovného revíru
 • aby sa stali obhospodarovateľmi lesa dotknutých porastov a parciel a boli zapísaní do evidencie obhospodarovateľov lesa
 • zastupovanie vlastníka, aby na zhromaždení vlastníkov mal váhu hlasu, ktorý zodpovedá výmere pozemkov vlastníka ktorého zastupujú. Súhlasím, aby splnomocnení ustanovili za seba zástupcu a nechali sa substitučne zastupovať treťou osobou. Toto splnomocnenie udeľujeme splnomocnencom na dobu neurčitú.

 

 

Čl. VIII.

Bankový účet

 

            Finančné prostriedky z hospodárenia združenia budú vedené na jednom  bankovom účte. Výnosy z hospodárenia za neznámych a nevydokladovaných vlastníkov budú vedené osobitne.

poznámka: Účet v peňažnom ústave môže byť otvorený len na meno fyzickej osoby. Pri nakladaní podľa podmienok peňažného ústavu môže byť potrebný podpis viacerých splnomocnených členov združenia, túto skutočnosť je potrebné dostatočne zvýrazniť a upraviť, aby sa predišlo problémom najmä pri neočakávanom úmrtí poverenej osoby.

 

Čl. XI.

Hospodárenie združenia

 

 

 1. Hospodárenie na majetku účastníkov združenia bude vykonávané v súlade s Projektom starostlivosti o les (PSoL) a zákonom NR SR č. 326/2005 Z.z.
 2. Hospodáriť sa bude prostredníctvom hospodára podľa jednotlivých pozemkovoknižných parciel tak, že náklady, ako aj výnosy budú rozdeľované účastníkom združenia výlučne podľa vlastníctva jednotlivých pozemkovoknižných parciel.
 3. Podmienky hospodárenia na pozemkoch neznámych vlastníkov, budú riešené zmluvou o spoločnom obhospodarovaní. Podmienky hospodárenia na pozemkoch vo vlastníctve SR budú riešené nájomnou zmluvou.
 4.  Hospodár združenia je povinný zostaviť za každý rok účtovnú závierku. Účastníci združenia budú oboznámení s ročnou účtovnou závierkou najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka na valnom zhromaždení.
 5.   Každý účastník združenia je povinný sa podieľať na nákladoch združenia poplatok z ťažby dreva : Olešná (SKI 2,00 €/m3, palivo 0,33 €/m3), Klokočov (SKI 3,32 €/m3, palivo 0,66 €/m3), Podvysoká (SKI 3,32 €/m3, palivo 0,66 €/m3) , ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
 6. Daňové povinnosti si vykonáva vlastník (účastník združenia) samostatne.
 7. Pred vykonanou ťažbou treba upovedomiť známych vlastníkov uvedených parciel na ktorých sa bude ťažiť korenšpodenčným listkom. Tento zámer ťažby sa zverejní aj na výveskách zriadených obcí. pre úplnosť informovanosti,  tento zámer zverejniť aj na webovej stránke www.urbarolesna.sk.
 8. Pri ťažbe dreva určiť osobu z vlastníkov, ktorá bude dozorovať ťažbu a odvoz dreva v súčinnosti so spoločenstvom súkromných vlastníkov Lesa Olešná. Táto osoba spoločne bude mať možnosť riešiť všetky problémy, ktoré sa mohli pri ťažbe vyskytnúť.
 9. Pri ťažbe na pozemkoch súkromných vlastníkov lesov, využívať vytvorenú cestu, ktorá tam na ťažbu v minulosti slúžila, túto cestu po ťažbe upraviť tak, aby ju bolo možné ďalej využívať aj ostatnými vlastníkmi tejto lokality. Dbať na to, aby sa iné cesty nevytvárali. Opravu cesty po ťažbe zabezpečí tá organizácia, ktorá ťažbu po ceste prevádzala svojou technikou, na svoje náklady.
 10.  

 

Čl. X.

Výkon spoločnej činnosti

 

            Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých  účastníkov združenia. Podiely účastníkov na spoločne získanom majetku pri výkone spoločnej činnosti sú určené podľa podielu výmery pozemkov konkrétneho účastníka zmluvy na celej výmere pozemkov združenia.

            Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.

 

 

Čl. XI.

Práva a povinnosti účastníkov združenia

 

 1. Každý účastník združenia má právo a povinnosť zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením.

 

 1. Každý účastník, aj keď nevykonáva správu majetku, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia, nahliadať do dokladov týkajúcich sa jeho majetkového podielu.

 

 1. Každý účastník má právo predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia a predkladať pripomienky týkajúce sa činnosti združenia spravidla písomnou formou, resp. formou uvedenia do zápisnice.

 

 1. Každý účastník je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu združenia a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť dosiahnutie tohto účelu.

 

 1. Každý účastník je povinný chrániť majetok združenia a včas oznamovať zmeny, ktoré vzniknú vo vzťahu jeho osoby k združeniu.

 

 1. Každý účastník je povinný dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov združenia.

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účastníci tejto zmluvy sa združili na dobu neurčitú.

 

 1.  Toto združenie môže byť zrušené valným zhromaždením účastníkov združenia.

 

 1. Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Účastníci združenia sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. Táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede ostatným účastníkom zmluvy prostredníctvom predsedu združenia. Každý, kto chce zo združenia vystúpiť, musí preukázať, že jeho majetkové hodnoty, ktoré poskytol pre účely združenia sú od ostatných  účastníkov združenia preukázateľne oddelené, a to spravidla geometrickým plánom, resp. dohodou o vytýčení ( na základe súhlasu vlastníkov susediacich majetkových hodnôt) – podľa § 3 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z.

 

 1. Pri rozpustení združenia, resp. vystúpení účastníka združenia sa účastníkom majetkové hodnoty vnesené do združenia vrátia. Pre rozpustenie združenia rovnako ako pri vystúpení účastníkov zo združenia je pre vrátenie vnesených majetkových hodnôt nevyhnutné preukázať oddelenie majetkových hodnôt, ako je uvedené v bode 3 tohto článku.

 

 1. Každý vlastník lesného pozemku môže vstúpiť do združenia po preukázaní vlastníctva k lesnému pozemku za podmienky, že pristúpi k tejto zmluve o združení a poskytne pre účely združenia majetkové hodnoty podľa čl. I. tejto zmluvy. Účastníkom združenia sa stáva dňom podpisu zmluvy o združení.

 

 1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomnou formou odsúhlasením na valnom zhromaždení účastníkov združenia. Na takéto zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov (členov) počítaných podľa veľkosti podielov (výmery).

 

 1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Čl. XIII.

 

 1. Táto zmluva bola nahlas prečítaná. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju podľa vážnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, ktoré sú uložené u predsedu združenia a hospodára združenia.

           poznámka: každý kto pristúpi k zmluve musí mať jeden exemplár.

 

 

 

V ..............................................., dňa .......................................

 

_________________________________________________

NOVÁ ZMLUVA SCHVÁLENÁ RIADNYM ZHROMŽDENÍM 19.3.2019

 

Zmluva

 

o združení súkromných vlastníkov lesov uzatvorená podľa §§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

 

___________________________________________________________________________

 

 Čl. I.

 

Účastníci zmluvy

 

             Účastníci zmluvy sú osoby, ktoré sú vlastníkmi lesných pozemkov v katastrálnom území obce Olešná, Burkov vrch, Podvysoká, Klokočov (časť u Zajacov) určené menom, priezviskom, titulom, dátumom narodenia, trvalým bydliskom, ktoré podpísali túto zmluvu o združení. Účastníci zmluvy sú vedení v zmysle § 4 odst. Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Títo občania po schválení Valnou hromadou sa stávajú členmi zmluvy.

 

 Čl. II.

 

Názov a sídlo združenia

 

 Názov:      Obhospodarovateľ lesa,

 

              František Jaroš, Olešná 640,

 

        Združenie vlastníkov lesa Olešná,

 

        OU-CA-PLO-2018/013 962-002

 

 (na lesných pozemkoch – parcelách k.ú. Olešná a v k.ú. Burkov vrch a na príslušných častiach lesných porastov v LC Olešná a v k.ú. Podvysoká a na príslušných častiach lesných porastov v LC Čadca a v k.ú, Klokočov a na príslušných častiach lesných porastov v LC Klokočov-Turzovka-Turkov)

 

 Sídlo: Olešná č. 742, Olešná u Rovňanov, 023 52

 

 Čl. III.

 

Forma združenia

 

             Toto združenie upravuje svoje právne pomery podľa §§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, nemá právnu subjektivitu a nie je potrebné jeho zapísanie do žiadneho registra. V rozhodovacom procese musí byť účasť i menšinového vlastníka, inak rozhodovací proces sa stáva neplatným právnym úkonom.

 

  Čl. IV.

 

Účel združenia

 

             Účastníci zmluvy podľa čl. I. sa združili s cieľom  zabezpečiť odborné a trvalé  obhospodarovanie v lese podľa zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle schváleného Plánu starostlivosti o les (LHP), získanie výnosov a rozhodovanie o hosp. v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. Ďalej sa združili za účelom prevzatia pôdneho fondu podľa Z 229/1991 o Pôde v z.n.p., ako aj ďalších právnych noriem.

 

 Čl. V.

 

Majetkové hodnoty ( výmera)

 

             Účastníci zmluvy bezodkladne poskytujú pre účely zmluvy majetkové hodnoty. Pod majetkovou hodnotou sa pre tento účel rozumie pozemok určený katastrálnym územím, LV, príp. PKV, parcelným číslom a výmerou. Uvedené majetkové hodnoty neprechádzajú do vlastníctva združenia.

 

            Účastníci, ktorí poskytli majetkové hodnoty, aj naďalej zásadne nakladajú s týmito majetkovými hodnotami v záujme dosiahnutia účelu zmluvy.  

 

Poskytnuté majetkové hodnoty účastníkov zmluvy na účely združenia sú oddelené od ostatného majetku účastníkov.

 

Touto zmluvou nie sú dotknuté vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ani práva spoluvlastníkov na užívanie nehnuteľností v miere zodpovedajúcej ich spoluvlastníckym podielom. Náklady, ako aj výnosy budú rozdeľované účastníkom združenia výlučne podľa vlastníctva jednotlivých pozemkovoknižných parciel, kde sa ťažba vykonávala.

 

  Čl. VI.

 

Orgány združenia

 

 1. Orgánmi združenia sú:

 

    a)    valné zhromaždenie

 

    b)    výbor združenia ( 9 – členný)

 

    e)    dozorná rada ( 3-ja členovia )

 

 2. Každý účastník združenia, ktorý je starší ako 18 rokov, má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

 3. Valné zhromaždenie, výbor združenia a dozorná rada sú uznášania schopné, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov počítanou podľa veľkosti majetkového podielu, ak sa nedohodnú inak (t. j. v prípade zvolenia delegátov nadpolovičnou väčšinou veľkosti majetkového podielu, ktoré zastupujú delegáti).

 

 4. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú účastníci zmluvy väčšinou počítanou podľa veľkosti majetkového podielu.

 

 5. Orgány združenia sa volia a odvolávajú valným zhromaždením združenia, pričom na zvolenie členov orgánov združenia je potrebná nadpolovičná väčšina podielov všetkých členov, resp. delegátov. Zvolení členovia výboru si z pomedzi seba zvolia predsedu združenia, ktorý zároveň bude zapísaný do zoznamu obhospodarovateľov na OÚ-OPL ako „obhospodarovateľ“.  Orgány združenia sa volia na 4 roky.

 

 6. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré rozhoduje o zásadných  otázkach činnosti združenia a schvaľuje všetky dokumenty združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia najmenej jedenkrát ročne. Predseda združenia je povinný zvolať valné zhromaždenie aj na podnet minimálne 1/3   vlastníkov počítanou podľa veľkosti majetkového podielu.

 

 7. Výbor združenia, riadi činnosť združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Vykonáva správu majetku zduženia. Výbor zduženia zvoláva predseda podľa potreby.

 

 8. Dozorná rada má povinnosť kontrolovať všetky činnosti orgánov združenia, prešetrovať sťažnosti všetkých účastníkov združenia.

 

 10. Konkretizácia činnosti, právomoci a zodpovednosti jednotlivých orgánov môže byť špecifikovaná v štatúte združenia alebo inom dokumente (napr. stanovy), ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

Čl. VII.

 

Splnomocnenie

 

             Obhospodarovateľ lesa, ktorý je zároveň aj predsedom výboru združenia sa

 

            splnomocňuje na:

 

 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv o spoločnom obhospodarovaní lesného pôdneho fondu
 • uzatvorenie a podpísanie dohody o vydaní majetku
 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv o nájme a prenájme majetku štátu
 • podpisovanie zmlúv s tretími osobami (SPF, Lesy SR, š. p. .....)
 • zastupovať vlastníkov pozemkov pred správnymi orgánmi
 • zastupovať vlastníkov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
 • preverovať písomnosti v mene vlastníkov súvisiacimi s činnosťou združenia
 • na založenie a disponovanie s finančnými účtami v peňažných ústavoch
 • uzatvorenie a podpísanie zmlúv v súvislosti s vyhotovením PSoL ( LHP)
 • aby sa stal obhospodarovateľom lesa dotknutých porastov a parciel a bol zapísaný do evidencie obhospodarovateľov lesa

 

 Čl. VIII.

 

Bankový účet

 

            Finančné prostriedky z hospodárenia združenia budú vedené na jednom  bankovom účte. Výnosy z hospodárenia za neznámych a nevydokladovaných vlastníkov budú vedené osobitne.

 

Účet v peňažnom ústave bude otvorený len na meno fyzickej osoby. Pri nakladaní podľa podmienok peňažného ústavu musí byť potrebný podpis viacerých splnomocnených členov združenia (3 osoby), túto skutočnosť je potrebné dostatočne zvýrazniť a upraviť, aby sa predišlo problémom najmä pri neočakávanom úmrtí poverenej osoby.

 

  Čl. IX.

 

Hospodárenie združenia

 

 1. Hospodárenie na majetku účastníkov združenia bude vykonávané v súlade s Projektom starostlivosti o les (PSoL) a zákonom NR SR č. 326/2005 Z.z.
 2. Podmienky hospodárenia na pozemkoch neznámych vlastníkov, budú riešené zmluvou o spoločnom obhospodarovaní. Podmienky hospodárenia na pozemkoch vo vlastníctve SR budú riešené nájomnou zmluvou.
 3. Hospodár združenia je povinný zostaviť za každý rok lesnú hosp. evidenciu, s ktorou budú účastníci združenia oboznámení na valnom zhromaždení v nasledujúcom roku.
 4. Každý účastník združenia je povinný sa podieľať na nákladoch združenia poplatok z ťažby dreva : 2,00 €/m3 a  palivo 0,66 €/m3. V prípade zmeny štruktúry v predaji sortimentov dreva, môže byť poplatok upravený, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
 5. Daňové povinnosti si vykonáva vlastník (účastník združenia) samostatne.
 6. Pred vykonanou ťažbou budú  známi vlastníci uvedených parciel na ktorých sa bude ťažiť oboznámení písomnou formou a   zverejnením informácie na webovej stránke www.urbarolesna.sk , poprípade aj na  verejných tabuliach.
 7. Pri lesohospodárskej činnosti ( ťažba dreva, približovanie dreva, odvoz dreva a predaj, zalesňovanie a ostatná pestovná činnosť) môže byť určená osoba v prípade,  že si to výslovne vyžiadajú vlastníci parcely, kde sa činnosť vykonáva na súčinnosť prác a riešenia všetkých spomínaných problémov.
 8. Pri ťažbe na pozemkoch súkromných vlastníkov lesov, využívať jestvujúce cesty, ktoré tam na ťažbu v minulosti slúžili, tieto cesty po ťažbe upraviť tak, aby ich bolo možné ďalej využívať aj ostatnými vlastníkmi tejto lokality. Dbať na to, aby sa iné cesty nevytvárali. Náklady na opravu cesty bude znášať spoločnosť, ktorá ťažbu prevádza v súčinnosti s obhospodarovateľom združenia lesa Olešná.

 

 Čl. X.

 

Výkon spoločnej činnosti

 

            Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých  účastníkov združenia. Podiely účastníkov na spoločne získanom majetku pri výkone spoločnej činnosti sú určené podľa podielu výmery pozemkov konkrétneho účastníka zmluvy na celej výmere pozemkov združenia.

 

            Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.

 

  Čl. XI.

 

Práva a povinnosti účastníkov združenia

 

 1. Každý účastník združenia má právo a povinnosť zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením.
 2. Každý účastník, aj keď nevykonáva správu majetku, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia, nahliadať do dokladov týkajúcich sa jeho majetkového podielu.
 3. Každý účastník má právo predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia a predkladať pripomienky týkajúce sa činnosti združenia spravidla písomnou formou, resp. formou uvedenia do zápisnice.
 4. Každý účastník je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu združenia a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť dosiahnutie tohto účelu.
 5. Každý účastník je povinný chrániť majetok združenia a včas oznamovať zmeny, ktoré vzniknú vo vzťahu jeho osoby k združeniu.
 6. Každý účastník je povinný dodržiavať ustanovenie zmluvy  a uznesenia orgánov združenia.
 7. Každý účastník združenia, ktorý je aj členom Urbáru Olešná, pozemkového spoločenstva sa bude podieľať na nákladoch združenia odvíjajúcich sa od výšky jeho podielu v urbáre Olešná p. s.

 

 Čl. XII.

 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Účastníci tejto zmluvy sa združili na dobu neurčitú. 

 

 1.  Toto združenie môže byť zrušené valným zhromaždením účastníkov združenia. 

 

 1. Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Účastníci združenia sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. Táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede ostatným účastníkom zmluvy prostredníctvom predsedu združenia. Každý, kto chce zo združenia vystúpiť, musí preukázať, že jeho majetkové hodnoty, ktoré poskytol pre účely združenia sú od ostatných  účastníkov združenia preukázateľne oddelené, a to spravidla geometrickým plánom, resp. dohodou o vytýčení ( na základe súhlasu vlastníkov susediacich majetkových hodnôt) – podľa § 3 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. 

 

 1. Pri rozpustení združenia, resp. vystúpení účastníka združenia sa účastníkom majetkové hodnoty vnesené do združenia vrátia. Pre rozpustenie združenia rovnako ako pri vystúpení účastníkov zo združenia je pre vrátenie vnesených majetkových hodnôt nevyhnutné preukázať oddelenie majetkových hodnôt, ako je uvedené v bode 3 tohto článku. 

 

 1. Každý vlastník lesného pozemku môže vstúpiť do združenia po preukázaní vlastníctva k lesnému pozemku za podmienky, že pristúpi k tejto zmluve o združení a poskytne pre účely združenia majetkové hodnoty podľa čl. I. tejto zmluvy. Účastníkom združenia sa stáva dňom podpisu zmluvy o združení. 

 

 1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomnou formou odsúhlasením na valnom zhromaždení účastníkov združenia. Na takéto zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov (členov) počítaných podľa veľkosti podielov (výmery). 

 

 1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 Čl. XIII. 

 

 1. Táto zmluva bola nahlas prečítaná. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju podľa vážnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
 2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, ktoré sú uložené u predsedu združenia a hospodára združenia.
 3. Schválená zmluva sa zverejňuje na webovej stránke  www.urbarolesna.sk

 

           poznámka: každý kto pristúpi k zmluve musí mať jeden exemplár.

 

  

 

V ..............................................., dňa .......................................

 

ZOZNAM ČLENOV VÝBORU 

František Jaroš - obhospodarovateľ lesa

Ing. Jozef Vrábel - OLH

Vladislav Jaroš - člen

Pavol Nekoranec - člen

Jozefa Kozubová - člen

Pavel Kudláč - člen

RSDr. Anton Kubiš - člen

František Krištiak - člen

Pavol Cvinček -  člen

 

ZOZNAM ČLENOV DOZORNEJ RADY 

 

Ing. Milan Bazger  - predseda DR

 

Mária Vrbinárová - člen

 

Anna Gulčíková - člen

 

 

TOPlist


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Created by KoZmO. Administrácia